Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Font size : A- A A+

 Để chuẩn bị xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2016 và đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ, cụ thể như sau:

Click để xem chi tiết - Bản Word

Click để xem chi tiết - Bản PDF