Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 11 năm 2023   Tin mới
Thực hiện Công văn số 3684/HĐPH ngày 02/11/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 11 năm 2023, Sở xây...
Xem tiếp
Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 10 năm 2023   Tin mới
Thực hiện Công văn số 3219/HĐPH ngày 29/9/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 10 năm 2023, Sở xây...
Xem tiếp
Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 9 năm 2023   Tin mới
Thực hiện Công văn số 2931/HĐPH ngày 06/9/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 9 năm 2023, Sở xây...
Xem tiếp
Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT   Tin mới
Thực hiện Công văn số 1502/UBND-XDCB ngày 28/7/2023 của UBND tỉnh Quảng Bình về triển khai thực hiện các nội dung kiến nghị Báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện các quy định pháp luật về bảo đảm...
Xem tiếp
Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 8/2023   Tin mới
Thực hiện Công văn số 2611/HĐPH ngày 03/8/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 8 năm 2023, Sở xây...
Xem tiếp