Kết luận Thanh tra Về đo lường đối với phương tiện đo taximet   Tin mới
Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình đã có các Kết luận Thanh tra Về đo lường đối với phương tiện đo taximet, cụ thể như sau:
Xem tiếp
Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 10 năm 2023   Tin mới
Thực hiện Công văn số 3219/HĐPH ngày 29/9/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 10 năm 2023, Sở xây...
Xem tiếp
Kết luận Thanh tra Về đo lường trong sử dụng phương tiện đo nhóm 2...   Tin mới

        Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình đã có các Kết luận Thanh tra Về đo lường trong sử dụng phương tiện đo nhóm 2 và an toàn bức xạ đối với việc sử dụng thiết bị X-Quang y tế, cụ thể như sau:

Xem tiếp
Báo cáo Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố...   Tin mới
Thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Sở Khoa học...
Xem tiếp
Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 4 năm 2022   Tin mới
Thực hiện Công văn số 776/ HĐPH ngày 31/3/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 4 năm 2022, Sở xây...
Xem tiếp
1 2 3 4 »