Hưởng ứng cuộc thi viết "Sáng kiến mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên" do Bộ Tư pháp tổ chức

Font size : A- A A+
Ngày 08/8/2018, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 1582/STP-PBGDPL về việc hưởng ứng cuộc thi viết "Sáng kiến mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên" do Bộ Tư pháp tổ chức

 

 Nội dung Công văn