Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2022, nhiệm vụ năm 2023 (của Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động tỉnh)

Font size : A- A A+

Xác định an toàn vệ sinh lao động có vai trò và ý nghĩa quan trọng trong phát triển sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai kịp thời các chính sách, quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động....

NỘI DUNG CHI TIẾT BÁO CÁO .pdf

 

More