Chức năng, nhiệm vụ phòng Khoa học

Font size : A- A A+

 PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

- Điện thoại: 0232. 3827203

Chức năng nhiệm vụ

      Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý về hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học ở các Sở, ngành, cấp huyện theo quy định của pháp luật. Thông tin chi tiết: Quyết định số 58/QĐ-SKHCN  ngày 14/7/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ Văn phòng; Thanh tra; và các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình.

 Cán bộ phòng:

Họ và tên: Nguyễn Diên An

Chức vụ: Trưởng phòng

ĐT Cơ quan: 0232.3827203

Di động: 0912027563

Email: annd.skhcn@quangbinh.gov.vn

 
 

Họ và tên: Phan Thị Hiền

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

ĐT Cơ quan: 0232.3821686

Di động: 0912549789

Email: hienpt.skhcn@quangbinh.gov.vn

Họ và tên: Hoàng Thị Hương Giang

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT Cơ quan: 0232.3821686

Di động: 0912719035

Email: gianghth.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

Họ và tên: Hoàng Văn Thuấn

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT cơ quan: 0232.3821686

Di động: 0975207702

Email: thuanhv.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Thiệu

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT cơ quan: 0232.3827203

Di động: 0918833153

Email: thieunv.skhcn@quangbinh.gov.vn