Danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh được tuyển chọn thực hiện năm 2023

Font size : A- A A+

Ngày 31/5/2023, UBND tỉnh Quảng Bình đã có Quyết định 1351/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh được tuyển chọn thực hiện năm 2023

DANH MỤC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN 2023 .pdf 

 

More