Tham luận tại Hội thảo khoa học "Minh Hóa với phong trào Cần Vương"

Font size : A- A A+

 BÁO CÁO KHOA HỌC HỘI THẢO

MINH HÓA VỚI PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG

TT

Tên tham luận

Tác giả

1

Lời giới thiệu

 

2

Dấu ấn vùng đất Minh Hóa trong phong trào Cần Vương ở Quảng Bình

Nguyễn Đức Lý

3

Phong trào kháng Pháp dưới ngọn cờ Cần Vương ở Quảng Bình – Những thành tựu và dấu ấn lịch sử cơ bản

Nguyễn Văn Đăng

Nguyễn Thị Thùy Dung

4

Cuộc kháng Pháp của Vua Hàm Nghi trên địa bàn huyện Minh Hoá

Nguyễn Quang Trung Tiến

5

Chiêu dụ của Đồng Khánh với phong trào Cần Vương ở Quảng Bình

Phan Viết Dũng

6

Hàm Nghi – Minh Hóa và "Sơn triều" trong lòng dân

Nguyễn Khắc Thái

7

Quảng Bình – Kinh đô kháng chiến của phong trào Cần Vương giai đoạn 1885-1888

Hoàng Trọng Thủy

8

Vua Hàm Nghi trên lộ trình thiên đô sau ngày 7/5/1885

Nguyễn Tất Thắng

9

Vua Hàm Nghi và phong trào Cần Vương ở Cơ Sa - Kim Linh, huyện Minh Hóa (1885-1896)

Đinh Thanh Dự

10

Góp bàn một số vấn đề về phong trào Cần Vương cuối thế kỷ XIX

Lê Trọng Đại

11

Cộng đồng các dân tộc ít người và vai trò của họ trong cuộc chiến đấu của vua Hàm Nghi trên địa bàn Minh Hóa

Cái Thị Thùy Giang

12

Huyện Minh Hóa cuối thế kỷ XIX qua một số tài liệu của triều Nguyễn

Nguyễn Văn Hoa

13

Đặc điểm dân cư, sinh hoạt kinh tế và đời sống văn hóa trên địa bàn Minh Hóa cuối thế kỷ XIX

Trần Thị Diệu Hồng

14

Một số tướng lĩnh tiêu biểu của nghĩa quân Cần Vương ở Quảng Bình và những vấn đề cần được làm sáng tỏ liên quan đến phong trào Cần Vương và vua Hàm Nghi 

Trần Anh Tuấn

15

Hoàng Kế Viêm – thực chất của việc đi phủ dụ và thời gian sung vào Viện Cơ mật

Nguyễn Ngọc Trai

16

Thượng tướng Nguyễn Phạm Tuân và phong trào Cần Vương ở Quảng Bình

Hà Thị Sương

17

Góp phần tìm hiểu Nguyễn Phạm Tuân và đóng góp trong phong trào Cần Vương ở Quảng Bình (1885 - 1887)

Nguyễn Tất Thắng

Nguyễn Văn Sang

18

Lê trực với phong trào Cần Vương ở Quảng Bình

Nguyễn Tất Thắng

19

Tạo sĩ Lê trực và phong trào Cần Vương ở Quảng Bình

Võ Thị Huỳnh Như

20

Lê Trực – Võ tướng Cần Vương cuối thế kỉ XIX

Nguyễn Thế Hoàn

21

Cuộc đời và hoạt động Cần Vương của Mai Lượng ở Quảng Bình

Nguyễn Quang Trung Tiến

22

Sự nghiệp Cần Vương của Lê Mô Khởi

Lê Thị Kim Dung

23

Tán tương Quân sự Lê Mô Khởi (1836 - 1895)

Vĩnh Nguyên

24

Bạch Xỉ - Tên ông, đời ông

Vĩnh Nguyên

25

Cao Thượng Chí – Một trợ thủ đắc lực của Lê Trực trong phong trào Cần Vương kháng Pháp ở Quảng Bình (1885-1888)

Lê Trọng Đại

26

Đánh giá giá trị hệ thống di tích phong trào Cần Vương ở Quảng Bình

Phạm Văn Chuyết

27

Về các báu vật của vua Hàm Nghi trong hành trình Cần Vương chống Pháp và ở Minh Hoá

Tạ Đình Hà

28

Phương án bảo tồn, tôn tạo và phát huy tác dụng hệ thống di tích phong trào Cần Vương

Trần Thị Lý

29

Những dấu mốc lịch sử hình thành và phát triển vùng đất Minh Hóa

Nguyễn Đăng Tuấn

 

Thông tin xuất bản

 

 Toàn bộ báo cáo khoa học tại Hội Thảo

More