Công văn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2024 và cấp Quốc gia năm 2025

Font size : A- A A+

        Căn cứ Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý một số hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

       Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình đề nghị các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; các tổ chức khoa học công nghệ đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ, cụ thể như sau:

NỘI DUNG CÔNG VĂN .pdf

 

More