Tài liệu sử dụng ISO điện tử

Xem với cỡ chữ : A- A A+

DANH MỤC TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG BÌNH

https://iso.quangbinh.gov.vn

1

Giới thiệu tổng quan về Hệ thống ISO điện tử

2

Hướng dẫn Đăng nhập hệ thống

3

Tài liệu hướng dẫn dành cho cán bộ Quản trị

4

Tài liệu hướng dẫn dành cho Thư ký ISO

5

Tài liệu hướng dẫn dành cho Lãnh đạo đơn vị

6

Tài liệu hướng dẫn dành cho Trưởng phòng

7

Tài liệu dành cho cán bộ Quản lý Văn bản

8

Tài liệu dành cho cán bộ Quản lý Tài liệu

9

Tài liệu dành cho cán bộ Quản lý Hồ sơ

10

Tài liệu dành cho cán bộ  Phụ trách nhân sự

11

Tài liệu dành cho Người dùng