Phát động, hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu về Đề án 06 trên địa bàn tỉnh

Xem với cỡ chữ : A- A A+

       Thực hiện Công văn số 9293/BTC-PC06 ngày 21/12/2023 của BTC cuộc thi tìm hiểu về Đề án 06 về việc tiếp tục phối hợp phát động, hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu về Đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Để hưởng ứng cuộc thi Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các nội dung sau:

1. Các phòng, đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi về nội dung, hình thức, thể lệ, giải thưởng, thời gian tổ chức của Cuộc thi; vận động, đảm bảo 100% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng, tham gia xuyên suốt các kỳ của Cuộc thi (Thời gian, cách thức dự thi cụ thể tại Công văn số 9293/BTC-PC06 kèm theo).

2. Trung tâm Ứng dụng và Thống kê Khoa học và Công nghệ

Đăng tải các Công văn phát động Cuộc thi lên Trang thông tin điện tử của Sở, địa chỉ https://skhcn.quangbinh.gov.vn.

3. Văn phòng Sở

Đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn việc hưng ứng Cuộc thi trong toàn Sở. Báo cáo kết quả cho Ban tổ chức Cuộc thi khi có yêu cầu.

Yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong phòng, đơn vị mình hưởng ứng tham gia Cuộc thi. Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức tham gia Cuộc thi./.

NỘI DUNG .pdf