Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 5 năm 2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Công văn số 1411/HĐPH ngày 27/4/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 5 năm 2023, Sở xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở như sau:

1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

- Tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013; Văn bản hợpnhất số 04/VBHN-VPQH ngày 29/6/2018 Luật Khoa học và Công nghệ; Bộ luật Lao động năm 2019; Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012; Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014.

- Tuyên truyền về nhiệm vụ chuyển đổi số và Đề án 06 để tạo sự lan tỏa, hưởng ứng trong toàn xã hội. Truyền về lợi ích của căn cước công dân gắn chíp, tài khoản định danh điện tử và ứng dụng VNeID, hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

- Tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới; tiếp tục tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân; Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023; Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014  của Thủ tướng Chính phủ về chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoa học và Công nghệ; Thông tư số 01/2023/TT-VPCP quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

- Đẩy mạnh tuyên truyền Công văn số 504/UBND-NCVX ngày 23/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông.

- Tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới; tiếp tục tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ngoài các nội dung trọng tâm, định hướng tuyên truyền nói trên, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào tình hình thực tiễn của đơn vị mình để lựa chọn, bổ sung thêm nội dung pháp luật cần tuyên truyền.

2. Hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

- Trung tâm Ứng dụng và Thống kê Khoa học và Công nghệ đăng tải nội dung Kế hoạch và các văn bản tuyên truyền tại chuyên mục phổ biến giáo dục pháp luật trên Trang thông tin điện tử của Sở https://skhcn.quangbinh.gov.vn.

- Các phòng, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật; tăng cường các ứng dụng của mạng xã hội như: facebook, fanpage, zalo….. trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật gắn với tình hình thực tiễn tại phòng, đơn vị mình quản lý. 

3. Tổ chức thực hiện

             Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức triển khai thực hiện, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nội dung Kế hoạch; thường xuyên theo dõi nội dung công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên Trang thông tin điện tử của Sở,  https://skhcn.quangbinh.gov.vn./.

NỘI DUNG KẾ HOẠCH .pdf

Các tin khác