Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Văn phòng

Xem với cỡ chữ : A- A A+

VĂN PHÒNG SỞ

- Điện thoại: 0232. 3822153      - Fax: 0232. 3822808

Chức năng, nhiệm vụ

 Văn phòng Sở có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở tổng hợp, xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở; thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ đối với các hoạt động của đơn vị. Thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, đầu tư phát triển khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.   Thông tin chi tiết: Quyết định số 58/QĐ-SKHCN  ngày 14/7/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ Văn phòng; Thanh tra; và các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình.

Cán bộ phòng:

Họ và tên: Đào Thị Hồng Lý

Chức vụ: Chánh Văn phòng

ĐT Cơ quan: 023. 3822153

Di động: 0913541333

Email: lydth.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

Họ và tên: Đỗ Nam Thắng

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

ĐT Cơ quan: 0232.387204

Di động: 0983295198

Email: thangdn.skhcn@quangbinh.gov.vn

Họ và tên: Nguyễn Thị Tú

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT Cơ quan: 0232.3822589

Di động: 0973534996

Email: tunt.skhcn@quangbinh.gov.vn

Họ và tên: Nguyễn Phương Thảo

Chức vụ: Kế toán

ĐT Cơ quan: 0232.822589

Di động: 0916217133

Email: thaonp.skhcn@quangbinh.gov.vn

Họ và tên: Lê Thị Thanh Tâm

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT Cơ quan: 0232.3827204

Di động: 0914064135

Email: tamltt.skhcn@quangbinh.gov.vn

Họ và tên: Đặng Thị Sỹ Khánh Nguyệt

Chức vụ: Nhân viên văn phòng

ĐT Cơ quan: 0232.3824347

Di động: 0912249535

Email: nguyetdtsk.skhcn@quangbinh.gov.vn

Họ và tên: Hà Thị Khánh Ly

Chức vụ: Nhân viên văn phòng

ĐT Cơ quan: 0232.3824347

Di động: 0977418058

Email: lyhtk.skhcn@quangbinh.gov.vn

Họ và tên: Phạm Thúy Hằng

Chức vụ: Nhân viên văn phòng

ĐT Cơ quan: 0232.3822589

Di động: 0945080805

Email: hangpt.skhcn@quangbinh.gov.vn

Họ và tên: Trần Thị Hà

Chức vụ: Nhân viên văn phòng

ĐT Cơ quan: 0232.3827204

Di động: 0905033206

Email: hatt.skhcn@quangbinh.gov.vn