Chức năng, nhiệm vụ Thanh tra

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 THANH TRA

- Điện thoại: 0232. 3824346 

Vị trí, chức năng:

      Tham mưu, giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổ chức tiếp công dân; thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng và công tác pháp chế theo quy định của pháp luật. Thông tin chi tiết: Quyết định số 58/QĐ-SKHCN  ngày 14/7/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ Văn phòng; Thanh tra; và các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình.

 

Cán bộ phòng

 

 

Họ và tên: Nguyễn Xuân Song

Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra, Phụ trách Thanh tra

ĐT Cơ quan: 0232.3824346

Di động: 0912581595

Email: songnx.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

Họ và tên: Phan Thị Hiền

Chức vụ: Phó Chánh thanh tra

ĐT Cơ quan: 0232.3822661

Di động: 0912549789

Email: hienpt.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

Họ và tên: Trần Thị Lệ Thủy

Chức vụ: Thanh tra viên

ĐT Cơ Quan: 0232.3822661

Di động: 0912515051

Email: thuyttl.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

Họ và tên: Trần Mai Giang

Chức vụ: Thanh tra viên

ĐT Cơ Quan: 0232.3822661

Di động: 0943455679

Email: giangtm.skhcn@quangbinh.gov.vn