Nghiệm thu cấp tỉnh nhiệm vụ khoa học và công nghệ: “Nghiên cứu giải pháp nâng cao phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Bình trong tình hình hiện nay”

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 10/6/2024, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ: “Nghiên cứu giải pháp nâng cao phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Bình trong tình hình hiện nay, do Trường Đại học Quảng Bình chủ trì thực hiện. Đồng chí Nguyễn Trần Quang, TUV - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ chủ trì hội nghị.

Ngày nay đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có vị trí, vài trò hết sức quan trọng trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, quyết định đến sự phát triển của đất nước, đây là những người tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng và thực thi luật pháp, quản lý mọi mặt của đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Tỉnh Quảng Bình đã bám sát các quan điểm, đường lối, chủ trương nguyên tắc của Đảng trong công tác cán bộ để triển khai vào thực tiễn, ngày càng đi vào nề nếp và đạt được những kết quả quan trọng nhằm nâng cao phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Bình đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, Trường Đại học Quảng Bình đã triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN: “Nghiên cứu giải pháp nâng cao phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Bình trong tình hình hiện nay”. Mục tiêu của nhiệm vụ nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Bình trong tình hình hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Trần Quang, TUV - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ chủ trì hội nghị

Tại buổi nghiệm thu, cơ quan chủ trì đã trình bày các kết quả nghiên cứu nhiệm vụ đạt được, cụ thể: Khảo sát, thu thập thông tin, tư liệu về phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghiên cứu cơ sở lý luận về phong các làm việc đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Phân tích thực trạng phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Bình; Đánh giá ưu, khuyết điểm và nguyên nhân ưu, khuyết điểm đối với phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Bình hiện nay; Xây dựng phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Bình đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phù hợp với yêu cầu của dân tộc, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại hiện nay; Định hướng và đề xuất các nhóm giải pháp nâng cao phong cách làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Bình trong tình hình hiện nay.

Tại hội nghị, các thành viên trong Hội đồng Khoa học đánh giá nhiệm vụ có giá trị khoa học cao trong thực tiễn hiện nay, đồng thời tham gia đóng góp nhiều ý kiến chuyên môn để nhiệm vụ được hoàn thiện hơn. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Khoa học nghiệm thu đề nghị cơ quan chủ trì chỉnh sửa báo cáo theo các nội dung mà nhiệm vụ được phê duyệt và các ý kiến của các thành viên Hội đồng Khoa học để hoàn thiện nhiệm vụ và triển khai vào thực tiễn trong thời gian ti.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

 

Nguồn: Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

 

Các tin khác