Lịch sử Quảng Bình

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Lời tựa

Phần mở đầu: Vị thế địa lý, địa dư và cộng đồng dân cư

PHẦN I

 QUẢNG BÌNH THỜI TIỀN SỬ, SƠ SỬ  VÀ THỜI KỲ DỰNG NƯỚC

Chương 1: Quảng Bình thời tiền sử và sơ sử

Chương 2: Quảng Bình trong thời kỳ hình thành những Nhà nước cổ đại ở Việt Nam

PHẦN II

QUẢNG BÌNH TRONG THỜI KỲ ĐẤU TRANH CHỐNG BẮC THUỘC 
VÀ THỜI KỲ CÁC NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN ĐỘC LẬP

Chương 3: Quảng Bình thuộc thời kỳ lãnh thổ vương quốc Champa

Chương 4: Quảng Bình trong thời kỳ chống Bắc thuộc và đấu tranh giải phóng dân tộc

Chương 5: Quảng Bình dưới thời nhà Lý (Từ năm 1009 đến năm 1226)

Chương 6: Quảng Bình thời nhà Trần - Hồ (Từ năm 1226 đến năm 1428)

Chương 7: Quảng Bình dưới thời Lê - Mạc (Từ năm 1413 đến năm 1600)

Chương 8: Quảng Bình dưới thời các chúa Nguyễn (Từ năm 1600 đến năm 1771)

Chương 9: Quảng Bình dưới thời Tây Sơn (Từ năm 1771 đến năm 1802)

Chương 10: Quảng Bình dưới triều Nguyễn (Từ năm 1802 đến năm 1885)

PHẦN III

QUẢNG BÌNH TRONG THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG  XÂM LƯỢC, HOÀN THÀNH CUỘC CÁCH MẠNG DÂN TỘC DÂN CHỦ NHÂN DÂN, XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Chương 11: Quảng Bình trong cuộc kháng chiến chống Pháp lần thứ nhất(Từ năm 1858 đến đầu thế kỉ XX)

Chương 12: Quảng Bình trong cuộc vận động cách mạng dân tộc dân chủ, đấu tranh dành chính quyền (Từ đầu thế kỉ thứ XX đến năm 1945)

Chương 13: Quảng Bình trong giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp (Từ năm 1945 đến năm 1954)

Chương 14: Quảng Bình trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội và kháng chiến chống đế quốc Mĩ xâm lược (1954-1975)

Chương 15: Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội cùng cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội (1976-2000)

Kết luận

Tài liệu tham khảo

Các tin khác