Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ: “Nghiên cứu quá trình hình thành, phát triển và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân Quảng Bình giai đoạn 1945 - 1975, phục vụ phát triển du lịch”

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 14/03/2023, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ: “Nghiên cứu quá trình hình thành, phát triển và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân Quảng Bình giai đoạn 1945 - 1975, phục vụ phát triển du lịch”, do Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình chủ trì thực hiện. Đồng chí Nguyễn Chí Thắng, TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ, chủ trì hội nghị.

Với mục tiêu của nhiệm vụ là nghiên cứu hệ thống quan điểm, những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phục vụ phát triển du lịch; Thông qua việc nghiên cứu đề tài góp phần tải hiện bức tranh toàn cảnh về quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của lực lượng vũ trang nhân dân Quảng Bình (LLVTND) Quảng Bình trong kháng chiến chống thực dân Pháp và kháng chiến chống Mỹ. Nhận xét đặc điểm, vai trò của hệ thống các đi tích lịch sử LLVTND Quảng Bình thời kỳ 1945 - 1975. Từ đó, định hướng khai thác những giá trị nhiều mặt của hệ thống di tích dưới góc nhìn tải nguyên văn hóa làm cơ sở chuyển hóa những giá trị tài nguyên văn hóa thành tài nguyên du lịch; Đánh giá hiện trạng hệ thống các di tích lịch sử LLVTND Quảng Bình thời kỳ 1945 - 1975 và công tác bảo tồn, trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị hệ thống các di tích lịch sử LLVTND Quảng Bình thời kỳ 1945 - 1975 thời gian qua đặt trong hệ quy chiếu với yêu cầu phát triển du lịch; Đề xuất giải pháp, phương án bảo tồn, tôn tạo gắn với phát huy giá trị hệ thống các di tích lịch sử LLVTND Quảng Bình thời kỳ 1945 - 1975 trong phát triển du lịch bền vững, đem lại hiệu quả thiết thực góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thực hiện từ tháng 7 năm 2021 đến nay, kết quả nhiệm vụ đạt được: Tổng quan cơ sở lý luận về di tích lịch sử - văn hóa, di tích lịch sử LLVTND và du lịch văn hóa; Hiện trạng, đặc điểm, vai trò của hệ thống các di tích lịch sử LLVTND Quảng Bình thời kỳ 1945 – 1975; Một số giải pháp, phương án bảo tồn, tôn tạo gắn với phát huy giá trị hệ thống các di tích lịch sử LLVTND Quảng Bình thời kỳ 1945 – 1975 trong phát triển du lịch bền vững.

Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học để rút ra những bài học kinh nghiệm để cung cấp luận cứ khoa học cho việc đề ra những chủ trương, chính sách để bảo tồn, tôn tạo gắn với phát huy giá trị hệ thống các di tích lịch sử LLVTND Quảng Bình thời kỳ 1945 - 1975 trong phát triển du lịch bền vững; Góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò, vị trí của hệ thống di tích lịch LLVTND Quảng Bình. Nâng cao năng lực quản lý của các cấp chính quyền và cộng đồng trong quá trình bảo tồn, phát huy giá trị của di tích; Làm tư liệu tham khảo cho tổ chức, cá nhân quan tâm đến thực tiễn hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử LLVTND Quảng Bình; làm tư liệu tham khảo cho các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên du lịch và những người có nhu cầu nghiên cứu tham quan, du lịch để tìm hiểu về các giá trị lịch sử - văn hóa truyền thống trên địa bàn.

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên trong Hội đồng Khoa học đánh giá cao kết quả đạt được của nhiệm vụ, nhận định nhiệm vụ có giá trị khoa học cả về lý luận và thực tiễn. Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ cũng đã đưa ra một số góp ý để nhóm tác giả tiếp tục hoàn thiện nhiệm vụ hơn.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu

 

Nguồn: Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

 

Các tin khác