Xây dựng mô hình sản xuất các loại giống nấm, nấm thương phẩm và chế biến nấm quy mô công nghiệp tỉnh Quảng Bình

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Sáng ngày 19/12/2013, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh dự án Nông thôn Miền núi do Trung ương quản lý, dự án "Xây dựng mô hình sản xuất các loại giống nấm, nấm thương phẩm và chế biến nấm quy mô công nghiệp tỉnh Quảng Bình" do Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN chủ trì thực hiện và Tổ chức chuyển giao công nghệ là Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật – Viện di truyền nông nghiệp – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Sau thời gian hơn 2 năm thực hiện các nội dung cơ bản của dự án đã hoàn thành và được được kết quả khả quan. Dự án mở ra một hướng mới cho địa phương trong việc sản xuất nấm thành hàng hóa, tạo được một làng nghề chuyên trồng nấm và các cơ sở trồng nấm phân tán ở các huyện, thành phố…

Sau khi nghe chủ nhiệm dự án báo cáo vắn tắt kết quả thực hiện dự án, các thành viên của hội đồng lần lượt đánh giá về những mặt mạnh và mặt yếu của dự án. Theo đánh giá của Hội đồng, dự án đã hoàn thành đầy đủ các nội dung và khối lượng công việc so với hợp đồng. Tuy nhiên, đơn vị chủ trì và chủ nhiệm dự án cần phải tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo tổng kết theo ý kiến góp ý của các thành viên hội đồng, trong đó, cần chú ý bổ sung thêm các quy trình trồng các loại nấm; cần có hướng đầu tư, phát triển bộ phận sản xuất và duy trì nguồn giống gốc.

 

 

Hội đồng đã thảo luận và tiến hành đánh giá kết quả dự án đạt loại khá. Hội đồng đề nghị đơn vị chủ trì và chủ nhiệm dự án hoàn chỉnh lại báo cáo tổng kết để tiến hành nghiệm thu cấp Nhà Nước.


 

Trung Nghĩa

Các tin khác