Nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ khoa học và công nghệ: “Nghiên cứu giải pháp nâng cao phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tỉnh Quảng Bình trong tình hình hiện nay”

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 23/4/2024, Trường Đại học Quảng Bình tổ chức hội nghị nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ KH&CN: “Nghiên cứu giải pháp nâng cao phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tỉnh Quảng Bình trong tình hình hiện nay”. Tham dự Hội nghị có đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, thành viên Hội đồng Khoa học nghiệm thu cấp cơ sở và nhóm thực hiện nhiệm vụ.

Ngày nay đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có vị trí, vài trò hết sức quan trọng trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, quyết định đến sự phát triển của đất nước, đây là những người tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng và thực thi luật pháp, quản lý mọi mặt của đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Tỉnh Quảng Bình đã bám sát các quan điểm, đường lối, chủ trương nguyên tắc của Đảng trong công tác cán bộ để triển khai vào thực tiễn, ngày càng đi vào nề nếp và đạt được những kết quả quan trọng nhằm nâng cao phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tỉnh Quảng Bình đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, Trường Đại học Quảng Bình đã triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN: “Nghiên cứu giải pháp nâng cao phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tỉnh Quảng Bình trong tình hình hiện nay”. Mục tiêu của nhiệm vụ nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Bình trong tình hình hiện nay.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu          

Tại buổi nghiệm thu, cơ quan chủ trì đã trình bày các kết quả nghiên cứu nhiệm vụ đã đạt được, cụ thể: Đã nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; Phân tích thực trạng phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Bình và những vấn đề đặt ra; Định hướng và giải pháp nâng cao phong cách làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Bình trong tình hình hiện nay.

Tại hội nghị, các thành viên trong Hội đồng Khoa học đánh giá cao giá trị khoa học mà nhiệm vụ đã đạt được, đồng thời tham gia đóng góp nhiều ý kiến chuyên môn để báo cáo nhiệm vụ hoàn thiện hơn.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Khoa học nghiệm thu đề nghị cơ quan chủ trì chỉnh sửa báo cáo theo các nội dung mà nhiệm vụ được phê duyệt, hoàn thiện nhiệm vụ để tiến tới nghiệm thu cấp tỉnh.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

 

Nguồn: Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

Các tin khác