Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-HĐPH ngày 14/01/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 với các nội dung sau:

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); góp phần nâng cao trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở.

- Triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, kế hoạch, định hướng của Chính phủ, Bộ Tư pháp, các bộ, ngành Trung ương trong công tác PBGDPL phù hợp với đặc điểm của cơ quan, lĩnh vực thuộc quyền quản lý của Sở.

2. Yêu cầu

- Gắn công tác PBGDPL với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, theo dõi thi hành pháp luật thuộc trách nhiệm của Sở.

- Bám sát và triển khai thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; phát huy vai trò tham mưu, tư vấn của Báo cáo viên pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, bảo đảm sự phối hợp, lồng ghép các hoạt động.

- Hình thức, nội dung triển khai phải phù hợp với từng lĩnh vực thuộc quyền quản lý và nhu cầu của các cá nhân, tổ chức, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, chất lượng, hiệu quả, hướng tập trung về cơ sở; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; huy động, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tham gia công tác PBGDPL.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ CÁCH THỨC THỰC HIỆN

1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

- Thực hiện các nhiệm vụ PBGDPL theo Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư; Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Luật PBGDPL; Công văn số 1027-CV/TU ngày 27/10/2020 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư; Kế hoạch số 11/KH-HĐPH ngày 14/01/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 và các Chương trình, Kế hoạch, Đề án đã đề ra.

- Tiếp tục tuyên truyền các chương trình, nhiệm vụ về cải cách tư pháp, cải cách hành chính.

- Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên pháp luật của cơ quan; tham gia tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. - Tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” và duy trì mô hình Ngày Pháp luật hàng tháng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.

- Đẩy mạnh tuyên truyền nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.

- Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng chống tra tấn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.

- Thực hiện quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

- Tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật mới ban hành, các văn bản pháp luật gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành khoa học và công nghệ; các văn bản có liên quan mật thiết đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan; chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 về công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL; duy trì hoạt động có hiệu quả chuyên mục PBGDPL trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ địa chỉ: https://skhcn.quangbinh.gov.vn.

2. Thời gian thực hiện

Thường xuyên trong năm 2022 và khi có các văn bản yêu cầu thực hiện.

3. Cách thức thực hiện PBGDPL

- Đăng tải thông tin PBGDPL trên trang thông tin của Sở Khoa học và Công nghệ địa chỉ https://skhcn.quangbinh.gov.vn.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành (TDOffice); các cuộc họp giao ban hàng tháng, sinh hoạt Chi bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên; qua hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ của Sở 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022 của Sở để xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả; gửi Kế hoạch của đơn vị về Sở trước ngày 20/02/2022. Thực hiện báo cáo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật định kỳ và đột xuất gửi về Sở Khoa học và Công nghệ (qua Thanh tra Sở) để tổng hợp báo cáo theo quy định.

2. Trung tâm Ứng dụng và Thống kê khoa học và công nghệ đăng tải Kế hoạch này và nội dung cần quán triệt, phổ biến tại chuyên mục truyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Sở đảm bảo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Kế hoạch Lãnh đạo Sở đã phê duyệt.

3. Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị tham mưu giúp Giám đốc Sở theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, tham mưu báo cáo kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định. Yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch nghiêm túc đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong phòng, đơn vị mình ./.

NỘI DUNG KẾ HOẠCH

Các tin khác