Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 3 năm 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Thực hiện Công văn số 377/ HĐPH ngày 28/02/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 3 năm 2022, Sở xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 3 năm 2022 đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở như sau:

 1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến kịp thời, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19; của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với nhiệm vụ tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế, xã hội; tuyên truyền nâng cao cảnh giác, chủ động phòng chống dịch của người dân, tự theo dõi sức khỏe và thực hiện nghiêm 5K, đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng, tiếp xúc với người xung quanh; không tụ tập, không đến nơi đông người khi không cần thiết; tham gia tiêm vắc xin phòng COVID-19 đầy đủ, không vì đã tiêm vắc xin mà lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch. Khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe (ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác...) thì báo ngay cơ quan y tế để được hỗ trợ, tư vấn, theo dõi và kịp thời xử lý.

- Tuyên truyền các Công văn của Bộ Y tế: Công văn số 762/BYT-DP ngày 21/02/2022 về cách ly y tế đối với ca bệnh COVID-19 và các trường hợp tiếp xúc gần; Công văn số 796/BYT-MT ngày 21/02/2022 về việc hướng dẫn công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức dạy, học trực tiếp.

- Tuyên truyền Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng chống bạo lực gia đình; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/ 2022 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

- Tuyên truyền các văn bản về lĩnh vực khoa học và công nghệ: Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN ngày 25/02/2022 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; Quyết định số 230/QĐ-BKHCN ngày 01/3/2022 về việc ban hành kế hoạch triển khai Nghị định 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hoá. Ngoài các nội dung trọng tâm, định hướng tuyên truyền nói trên, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào tình hình thực tiễn để lựa chọn, bổ sung thêm nội dung pháp luật cần tuyên truyền.

2. Hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

- Trung tâm Ứng dụng và Thống kê Khoa học và Công nghệ đăng tải nội dung Kế hoạch và các văn bản tuyên truyền tại chuyên mục phổ biến giáo dục pháp luật trên Trang thông tin điện tử của Sở https://skhcn.quangbinh.gov.vn.

- Các phòng, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật; tăng cường các ứng dụng của mạng xã hội như: facebook, fanpage, zalo….. trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật gắn với tình hình thực tiễn tại các phòng, đơn vị.

3. Tổ chức thực hiện

Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nội dung các văn bản tuyên truyền qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành (TDOffice); thường xuyên theo dõi nội dung công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên Trang thông tin điện tử của Sở, địa chỉ https://skhcn.quangbinh.gov.vn./.

KẾ HOẠCH .pdf

Các tin khác