Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 4 năm 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Thực hiện Công văn số 776/ HĐPH ngày 31/3/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 4 năm 2022, Sở xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 4 năm 2022 đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở như sau:

1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

- Tuyên truyền, phổ biến kịp thời, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19; của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bảo đảm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh COVID-19”, từng bước “bình thường hóa” với dịch bệnh COVID-19; tiếp tục đề cao ý thức phòng, chống dịch của người dân, nhất là yêu cầu 5K; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch cho bản thân, bảo vệ sức khỏe cho gia đình mình và đóng góp vào công cuộc phòng, chống dịch của cộng đồng, của đất nước.

- Tuyên truyền Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính Phủ ban hành chương trình phòng, chống dịch COVID-19; Quyết định số 359/QĐ-BGTVT ngày 22/3/2022 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 3 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; Quyết định số 362/QĐ-BGTVT ngày 24/3/2022 của Bộ Giao thông vận tải ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; Công văn số 1265/BYT-DP ngày 15/3/2022 của Bộ Y tế về việc phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh.

- Tuyên truyền Luật khám bệnh, chữa bệnh; Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm; Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết về biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Thông tư số 03/2022/TT-BNV ngày 12/3/2022 của Bộ Nội vụ quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương.

Ngoài các nội dung trọng tâm, định hướng tuyên truyền nói trên, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào tình hình thực tiễn để lựa chọn, bổ sung thêm nội dung pháp luật cần tuyên truyền.

2. Hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

- Trung tâm Ứng dụng và Thống kê Khoa học và Công nghệ đăng tải nội dung Kế hoạch và các văn bản tuyên truyền tại chuyên mục phổ biến giáo dục pháp luật trên Trang thông tin điện tử của Sở https://skhcn.quangbinh.gov.vn.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật; tăng cường các ứng dụng của mạng xã hội như: facebook, fanpage, zalo….. trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật gắn với tình hình thực tiễn tại đơn vị. 

3. Tổ chức thực hiện

Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nội dung các văn bản tuyên truyền qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành (TDOffice); thường xuyên theo dõi nội dung công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên Trang thông tin điện tử của Sở, địa chỉ https://skhcn.quangbinh.gov.vn./.

NỘI DUNG KẾ HOẠCH

Các tin khác